งานระบบป้องกันอัคคีภัย
สินค้าและบริการ
www.pd-constructiongroup.com
งานระบบป้องกันอัคคีภัย
รายละเอียด

เมื่อพูดถึงอัคคีภัยนั้น  คงไม่มีใครที่อยากจะให้มันเกิด  จึงต้องมีการหาทางป้องกัน  อีกทั้งยังต้องเรียนรู้ที่จะระงับมันด้วย  เพราะรู้ว่าเมื่อเกิดแล้ว  มันจะส่งผลเสียหายอย่างมากมาย  ดังคำกล่าวที่ว่า  “โจรขึ้นสิบครั้ง  ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว”  ดังนั้นอาคารทุก ๆ ที่  จึงต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัย  ไว้ในการป้องกันและระงับนั่นเอง  สำหรับการทำระบบป้องกันกันอัคคีภัย  หรือการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพนั้น  จะต้องมีการออกแบบป้องกันอัคคีภัย  ตั้งแต่การวางผังการก่อสร้างอาคาร  ซึ่งตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ว่า  อาคารที่เป็นอาคารสาธารณะ  อาคารขนาดใหญ่  และอาคารสูง  จำเป็นที่จะต้องมีข้อกำหนด  สำหรับการป้องกันอัคคีภัย  อย่างหลีกเลี่ยงมิได้เด็ดขาด  แต่ในอาคารพักอาศัยทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์  ก็จำเป็นต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยตามสมควรไว้ด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยแก่ชีวิต  และทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยนั่นเอง    

ในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัย  มีแนวคิดสำหรับการวางระบบป้องกันอัคคีภัย  ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน  เป็นแนวคิดของ National Fire Protection Association หรือ NFPA โดยแนวคิดดังกล่าว เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับอัคคีภัย  แบ่งการจัดการอัคคีภัยออกได้เป็น 3 ส่วนได้แก่  การควบคุมกระบวนการเผาไหม้  การระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย  และการควบคุมไฟ  โดยการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม  ซึ่งในแต่ละส่วนยังมีการจำแนกสิ่งที่ต้องจัดการควบคุม  แตกแขนงแยกย่อยออกไปได้ดีก  ในแต่ละแขนงยังมีการกำหนด  สิ่งที่ต้องควบคุมหรือจัดการร่วมกัน  สามารถเลือกควบคุมหรือจัดการอีกสิ่งหนึ่งแทนได้  ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

การจัดการเกี่ยวกับอัคคีภัยจะต้องทำกิจกรรม 3 ส่วนร่วมกันคือ

ส่วนที่ 1 การควบคุมกระบวนการเผาไหม้  จะต้องมีการควบคุมที่เชื้อเพลิง  และควบคุมสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้น  ทำการควบคุมควบคู่กันไปด้วย  ซึ่งการควบคุมกระบวนการเผาไหม้นั้น  จะต้องมีการควบคุมคุณสมบัติของเชื้อเพลิง  การควบคุมปริมาณเชื้อเพลิง  และการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อเพลิงร่วมกันไป  โดยในส่วนของการควบคุมสภาพแวดล้อม  ก็จะต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ร่วมไปกับการควบคุมทางเคมีด้วย 

ในส่วนที่ 2 การระงับอัคคีภัย  จะต้องมีการดำเนินงาน 2 ส่วนร่วมกันคือ  การใช้ระบบระงับอัคคีภัยอัตโนมัติ  ซึ่งอาจจะใช้ระบบตรวจจับไฟ  หรือใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยที่เพียงพอ  และการใช้ระบบระงับอัคคีภัยด้วยมือ  ซึ่งอาจจะเลือกระบบการตรวจจับไฟ  ระบบสัญญาณเตือนภัย  การดำเนินการตามข้อกำหนด  การตรวจการตอบสนองภายในพื้นที่  การใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยที่เพียงพอ  ซึ่งเราสามารถเลือกการจัดการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  หรือหลายรูปแบบพร้อมกันก็ได้ 

ในส่วนที่ 3 การควบคุมอัคคีภัย  โดยการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม  สามารถเลือกการดำเนินการควบคุม  การจัดให้มีโครงสร้างที่มีความเสถียรภาพเช่น  การสร้างกำแพงทนไฟ  การใช้วัสดุทนไฟ  หรือการควบคุมการเคลื่อนที่ของไฟ  ซึ่งในกรณีที่เลือกการควบคุมการเคลื่อนที่ของไฟ  จะต้องควบคุมทิศทางลมของไฟ  และก็คุ้มครองเขตของไฟให้ได้ด้วย 

การป้องกันอัคคีภัยด้วยวิธีการแบบ Active  มีแนวทางในการทำดังนี้ คือ

การป้องกันโดยใช้ระบบเตือนภัย  มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย  ที่บอกให้คนในอาคารทราบว่ามีเหตุฉุกเฉิน  จะได้มีเวลาสำหรับการเตรียมตัวหนีได้ทัน  มีอุปกรณ์ในการเตือน 2 แบบ คือ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ (Fire Detector) เช่น อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและอุปกรณ์ตรวจจับควัน  อีกแบบหนึ่งเป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ  เป็นอุปกรณ์ที่ให้ผู้พบเห็นแจ้งเหตุได้  มีทั้งแบบมือดึงและมือผลัก 

การควบคุมควันไฟและระบายควันไฟ  การสำลักควันเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต  ที่เกิดขึ้นในเหตุไฟไหม้  จึงต้องมีระบบที่จะทำให้มีการชะลอ  การแพร่ของควันไฟ  โดยส่วนมากแล้วจะใช้วิธีการอัดอากาศลงไปในจุดที่เป็นทางหนีไฟ  โถงบันได  และโถงลิฟต์  โดยไม่ให้ควันไฟลามเข้าไปในส่วนดังกล่าว  เพื่อเพิ่มระยะเวลาการหนีออกจากอาคาร  และมีการดูดควันออกจากตัวอาคารร่วมด้วย 

มีระบบดับเพลิงที่ดี เช่น ระบบการดับเพลิงด้วยน้ำ  ที่มีการเก็บกักน้ำสำรอง  ที่มีแรงดันพอสมควร  และเมื่อเกิดเหตุจะสามารถใช้ได้  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  จัดว่าเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก  ข้างในบรรจุสารเคมีสำหรับดับเพลิงไว้  ในกรณีที่เพลิงมีขนาดเล็ก  ก็สามารถใช้เครื่องนี้หยุดยั้งการลุกลามได้  ลิฟต์สำหรับพนักงานดับเพลิง  ในอาคารสูงกฎหมายกำหนดให้มีลิฟต์  ไว้สำหรับพนักงานดับเพลิง  ใช้ในการทำงานกรณีไฟไหม้  โดยจะแยกออกจากลิฟต์ใช้งานปกติทั่วไป 

อีกทั้งยังต้องมีการออกแบบ  ติดตั้งและให้การบำรุงรักษา  ระบบดับเพลิงที่ได้ตามมาตรฐานสากล  ซึ่งจำเป็นต้องมีทีมงาน  ซึ่งเป็นวิศวกรที่มีความรู้ความเชียวชาญ  และความชำนาญที่ได้สั่งสมประสบการณ์  จากการทำระบบป้องกันอัคคีภัย  ตามมาตรฐาน NFPA มาอย่างยาวนาน  มีความตระหนักถึงความสำคัญ  ของระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น  ที่เราจะต้องให้ความสำคัญ  เพราะมันเกี่ยวกับความปลอดภัย  ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร  และยังคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นการจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  บริษัทต้องออกแบบระบบดับเพลิง  โดยอาศัยข้อมูลจากหลาย ๆ ด้านมาประกอบการพิจารณาร่วมกัน  เช่น  เชื้อเพลิง  ประเภทของอาคาร  พื้นที่ใช้สอยของอาคาร  และปัจจัยที่มีผลรอบข้าง เป็นต้น  ทำการตรวจสอบประเมินข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว  ทางบริษัทจึงจะทำการออกแบบ  พร้อมติดตั้งและทำการทดสอบ  ระบบดับเพลิงดังกล่าวตามมาตรฐานสากล  รวมถึงข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้  ทำให้แน่ใจได้ว่าระบบดับเพลิงนี้  จะช่วยลดความเสียหาย  และการสูญเสียทรัพย์สิน  อันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างมาก  

แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า  ระบบป้องกันอัคคีภัยจะได้รับการติดตั้ง  จากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี  ถ้าหากขาดมาตรฐานการตรวจสอบ  การบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง  และอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลา  การบำรุงรักษาระบบดังกล่าว  ก็ไม่อาจทำงานได้ตามปกติ  ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบ  และให้ความใส่ใจบำรุงรักษาด้วย  จึงจะเป็นการดีที่สุด  หากคุณต้องการความช่วยเหลือ ในเรื่องของการระบบป้องกันอัคคีภัย  ไม่ว่าจะในเรื่องของการวางระบบ  หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  คุณสามารถติดต่อเราได้  เพราะเรามีวิศวกรทางด้านนี้โดยตรง  ที่มีความรู้ความชำนาญ  อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในด้านนี้มาอย่างยาวนาน  ซึ่งพอจะให้ความช่วยเหลือท่านได้  เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือท่าน  และจะยินดีมากที่ท่านให้ความไว้วางใจแก่เรา

Top